โครงการสานพลังชุมชนฯ จัดเวทีให้ข้อมูลการสนับสนุน IPBs พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

120

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น ได้จัดเวทีให้ข้อมูลการสนับสนุนผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับตำบลภายใต้โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น  รอบที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2563  ในพื้นที่ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในพื้นที่ใจกลางชุมชน ได้รับการความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการ

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดเวทีให้ข้อมูลการสนับสนุนผู้รับประโยชน์โครงการฯ (IPBs) แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับตำบล รอบที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ 8 ตำบล ทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ต.จวบ, ต.มะรือโบออก, ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง, ต.ลาโล๊ะ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ และ ต.บองอ อ.ระแงะ กับพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ต.กะดุนง อ.สายบุรี กับ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของเวทีมี 3 ประการ ประการแรก เป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการสนับสนุนรายบุคคลด้านอาชีพของโครงการฯ  ประการที่สอง เป็นการลงนามสัญญาของผู้รับประโยชน์จากโครงการฯ จำนวน 47 คน จาก 200  และประการที่สาม เป็นการอธิบายแนวทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนด้านอาชีพที่ผู้รับประโยชน์ได้รับการสนับสนุน โดยมีเคสเวิร์คเกอร์เป็นผู้คอยให้คำปรึกษาหลังจากได้รับทุนและพัฒนางานด้านอาชีพ

หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกจากตำบลบองอ ได้กล่าวกับผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ ว่าอยากให้ตระหนักถึงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ ตนจึงอยากฝากให้กับผู้รับประโยชน์ใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนนี้ให้เกิดประโยชน์แก่แต่ละคนมากที่สุด โดยเฉพาะการลงทุนที่ให้มีรายได้และเกิดการต่อยอด อย่าให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า พร้อมกันนั้น หนึ่งในผู้รับประโยชน์โครงการยังได้แสดงความรู้สึก หลังจากที่ได้มีการลงนามสัญญาเพื่อดำเนินงานสนับสนุนรายบุคคล

“ตนดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะยิ่งตอนนี้ ตนได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว … รู้สึกมีความหวังมาก จากที่ช่วงโควิดได้หยุดไปนาน และยิ่งตอนที่เราบอกว่าเงินจะเข้าบัญชี 15 วันหลังจากลงนามสัญญา ทำให้รู้สึกว่าจะได้เริ่มต้นทำตามเป้าหมายที่หวังไว้แล้ว” หนึ่งในผู้รับประโยชน์โครงการกล่าว

ในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้รับประโยชน์ ได้ซักถามแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ โดยทุกฝ่ายต่างมีความมุ่งหวังว่าการดำเนินงานโครงการจะเป็นไปด้วยดี จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการหนุนเสริมของโครงการ