โครงการสานพลังชุมชนฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักบริหารการจัดการโครงการชุมชน” แก่คณะทำงานหมู่บ้าน

90

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักบริหารการจัดการโครงการชุมชน” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 ณ ไร่แอลอง ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ บ้านเจาะไอร้อง ตรงข้ามปั้มนัำมันซัสโก้ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้มีการอบรมให้แก่คณะทำงานโครงการชุมชน 16 หมู่บ้าน เกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารด้านการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณในการทำโครงการชุมชน ตลอดจนกระบวนการจัดเก็บและส่งมอบเอกสารตามระเบียบข้อบังคับโครงการ

โดยบรรยากาศกิจกรรมได้เป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ ผู้ประสานงานชุมชนในแต่ละพื้นที่จะคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำโครงการในระดับชุมชน ซึ่งทางสำนักงานโครงการจะมีบทบาทในการติดตาม ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับโครงการชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการชุมชนเป็นไปอย่างถุกต้องตามหลักการและวิธีการของโครงการ ทั้งในแง่การจัดการและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในแต่ละชุมชน

 

บรรยากาศการอบรมวันแรก

บรรยากาศอบรมวันที่สอง

บรรยากาศการอบรมวันที่สาม

บรรยากาศการอบรมวันที่สี่