ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

376

ประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

        ด้วยมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์   มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น ปฏิบัติการเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ตำแหน่ง  จำนวน 2 อัตรา  และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

 1. เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การเก็บและวิคราะห์ข้อมูลและการทำงานวิจัย
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel สามารถใช้ Pivot table, SPSS
 • มีปฏิสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และกระตือรือร้นในการเรียนรู้

เงินเดือน

 • เริ่มต้นที่ 18,000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการฯ   

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีทัศนะมุมมองการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์
 • มีทักษะการฟังและการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บทความ ฯลฯ
 • มีทักษะเบื้องต้นในการทำกราฟฟิกดีไซน์ และการผลิตสื่อ เช่น คลิปวีดีโอ ฯลฯ
 • มีเครือข่ายการสื่อสาร สามารถประสานสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่
 • มีความพร้อมและความคล่องตัวในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

เงินเดือน

 • เริ่มต้นที่ 16,000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน

 • ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

รับสมัคร

ตั้งแต่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562

เริ่มปฏิบัติงาน

1 ธันวาคม 2562

ส่งเอกสาร และรายละเอียดแนะนำตนเองมาได้ที่

สำนักงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร

เลขที่  300/122 หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073-313-321

Email : PSEPST2019@gmail.com  หรือ  hafsohwaloh2017@gmail.com

หรือติดต่อ 09-1754-1507  เวลา  09.00 – 17.00 น.