โครงการฯจัดอบรมการเก็บข้อมูล End line และการใช้ Android แก่เจ้าหน้าที่

51

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดอบรมการเก็บข้อมูล End line และการใช้ Android แก่ Caseworker และ Facilitator ของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคุณศุทธนา วิจิตรานนท์ นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาสังคม และ ดร.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและการประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล End line ของโครงการฯ และคุณวันฟาดีละห์ แวเย็ง เจ้าหน้าที่งานติดตามประเมินผลของโครงการฯ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการใช้งาน Android ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานโครงการสนับสนุนระดับชุมชนและรายบุคคล