โครงการสานพลังชุมชนฯจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนแก่ผู้รับประโยชน์โครงการ (IPBs)

49

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนแก่ผู้รับประโยชน์โครงการ (IPBs) จำนวน 40 ราย ณ บ้านบูเก๊ะจือฆา ม.5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านบูเก๊ะจือฆา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่คำแนะนำในการการเลี้ยง การจัดทำตลาด การตัดแต่งแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อ การผสมอาหาร ตลอดจนการเข้าชมและศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อที่ถูกต้องและตอบโจทย์ตลาดในพื้นที่จากฟาร์ม ทั้งนี้ ผู้นำชุมชน กำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับแก่ผู้รับประโยชน์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการฯ สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น