โครงการสานพลังชุมชนฯจัดกิจกรรมถอดบทเรียนผู้รับประโยชน์โครงการ

37

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผู้รับประโยชน์โครงการ (IPBs) เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีผู้รับประโยชน์โครงการ (IPBs) ได้ร่วมทำกิจกรรม ทั้งการเล่าเรื่องอาชีพผ่านภาพ การแบ่งปันประสบการณ์งานอาชีพระหว่างกัน แลกเปลี่ยนถึงมุมมองต่องานอาชีพ อุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย ตลอดจนแนวทางในการสร้างเสริมต่อยอดอาชีพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการนำเสนอความเป็นตัวตนของแต่ละคน และการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านกิจกรรมระดมความคิดร่วมกัน