การกลับคืนสู่สังคม: ผู้หญิงกับงานอาชีพ

15

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 


โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลก และ Korean Trust Fund จัดทำรายงานชุด “การกลับคืนสู่สังคม เรื่องเล่าจากงานอาชีพของผู้รับประโยชน์จากโครงการ” เพื่อนำเสนอเรื่องราวงานสนับสนุนรายบุคคลของโครงการจำนวนหนึ่ง ที่เสริมสร้างความคิดริ่เริ่มต่างๆ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการกลับคืนสู่สังคม ผ่านงานอาชีพ 4 หัวข้อ ได้แก่ ผู้หญิงกับงานอาชีพ, คนรุ่นใหม่กับอาชีพที่ปรับตัวตามยุคสมัย, งานอาชีพที่สร้างโอกาสจากลูกจ้างสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และครอบครัวกับงานอาชีพที่ฟื้นฟูสายสัมพันธ์ เยียวยา และเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง ร่วมเล่าเรื่องโดย สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน และวิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล