ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Case Worker เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

764

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง Case Worker

เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

 

ตามที่มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น  เต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง Case Worker  จำนวน 10 อัตรา  และปิดรับสมัครในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในการประมวลผลจากเอกสารประวัติการทำงานเบื้องต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและทางมูลนิธิฯ จัดให้มีการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน  51 ราย  โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานโครงการฯ ตามวันและเวลา  ดังรายละเอียด

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2562

ที่

ชื่อ – สกุล

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

นางสาวนุสรา มะลี 09.00  น.

2

นางสาววิไล กอแล๊ะ

3

นางสาวนูรีฮา  มะดูสาลี 10.00 น.

4

นายมัซฮารีลุตฟี ดือเระ

5

นายธีรุตน์ มาดียา 11.00 น.

6

นายลุกมาน มะ

7

นายคอยรุดดีนย์ ดือเร๊ะ

13.00 น.

8

นายอาดือนัน มะดอแซ

9

นายโยฮัน สาตออุมา 14.00 น.

10

นายอัสรีย์ ยา

11

นางสาวนูรีย์ ยะโกะ 15.00 น.

12

นางสาวอมิตา มามะ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  30 พฤศจิกายน 2562

ที่ ชื่อ – สกุล

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

นางสาวอาตีก๊ะห์ ดอนิแม 09.00  น.

2

นางสาวมารีซา สุหลง

3

นางสาวนิการีม๊ะ หะนีนิเลาะ 10.00 น.

4

นางสาวนูรีดา สุวรรณวงศ์

5

นางสาวฮาบีบะ กูโน 11.00 น.

6

นางสาวซูไฮนา ลาเต๊ะ

7

นายมุดดัซซีร สลาตาโซะ 13.00 น.

8

นายอับดุลเลาะ มาหะ

9

นางสาวนุรดาว กาเร็ง 14.00 น.

10

นางสาวนูรีตา หมัดเลียด

11

นายอูมาร กาหนุง 15.00 น.

12

นางสาวนูรไอนี สะตี

13

นางสาวซารีดา วาเฮง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

 

ที่

ชื่อ – สกุล

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

นายมูฮัมหมัดอีรฟาน หะยีตาเห 09.00 น.

2

นางสาววัรดะห์ สูหลง

3

นางสาวอามานี แสแลแม 10.00 น.

4

นายกูมูฮำหมัดนูร กูโนะ

5

นางสาวสูฮัยนี บราเฮ็ง 11.00 น.

6

นางสาวนิฟูซียะห์ ยุมิง

7

นางสาวนารีมะห์ วิชา 13.00 น.

8

นางสาวซารีฟะห์ นิหลง

9

นายอารีย์  หีมใบ 14.00 น.

10

นายมะเฟาซี เด็งมิง

11

นางสาวนูไรดะ ดะหะมะ 15.00 น.

12

นางสาวแวปาตีเมาะ เจะปูเตะ

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  2 ธันวาคม 2562

ที่

ชื่อ – สกุล

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

นายศิริวุฒิ เจ๊ะปูเต๊ะ 09.00 น.

2

นางสาวกูนูรียา พระพิทักษ์

3

นางสาวอารีนา แวแล๊ะ 10.00 น.

4

นางสาวแวฮาซิมะฮ์ อาแว

5

นางสาวซาบารียะห์ ตาแมะ 11.00 น.

6

นางสาวสุรัยดา ขุนริทธิ์

7

นางสาวนาซอฟะห์ ฆอแด๊ะ 13.00 น.

8

นางสาวซะห์รอ แวดะสง

9

นางสาวเจะแซน๊ะ มะเซ็ง

10

นางสาวยุษรอ นิแห 14.00 น.

11

นางสาวต่วนอาอีเซาะห์ อัลยุพรี

12

นางสาวคอยเรียะ สาลี

13

นางสาวนูรุลฮูดา ลือแบซา 15.00 น.

14

นางสาวนูรไอนีย์ เจะดือราแม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 073-313-321 หรือ 09-1754-1507  เวลา  09.00 – 17.00 น.

Email : PSEPST2019@gmail.com  หรือ  hafsohwaloh2017@gmail.com