ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการฯ โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

290

          ตามที่มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น  เต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล  1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการฯ   1  อัตรา  ซึ่งได้ปิดรับสมัครในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในการพิจารณาจากเอกสารประวัติการทำงานเบื้องต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  มูลนิธิฯ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานโครงการฯ ตามวันและเวลา  ดังรายละเอียด

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2562

ที่ชื่อ – สกุลเวลาสอบสัมภาษณ์
1นางสาววันฟาดีลละห์  แวเย็ง10.00  น.
2นางสาวนรีสา  สะรี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ  ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2562

ที่ชื่อ – สกุลเวลาสอบสัมภาษณ์
1นายอัฐพล  ปิริยะ10.00  น.
2นายอับดุลบาซิ   สะแม็ง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 073-313-321 หรือ 09-1754-1507  เวลา  09.00 – 17.00 น.

Email : PSEPST2019@gmail.com  หรือ  hafsohwaloh2017@gmail.com