ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

340

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

          ตามที่มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น  เต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 3 ตำแหน่ง  12 อัตรา  ซึ่งได้กำหนดวันสัมภาษณ์ทั้ง 3 ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย  ทางมูลนิธิฯ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

  1. ตำแหน่ง Case Worker จำนวน 10 อัตรา

 ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวนุสรา มะลี

2

นางสาวนูรีดา สุวรรณวงศ์

3

นางสาวซารีฟะห์ นิหลง

4

นายมูฮัมหมัดอีรฟาน หะยีตาเห

5

นายกูมูฮำหมัดนูร กูโนะ

6

นางสาวซารีดา วาเฮง

7

นายโยฮัน สาตออุมา

8

นางสาวนูรีฮา  มะดูสาลี

9

นางสาวเจะแซน๊ะ มะเซ็ง

10

นางสาวนรีสา   สะวี

 

  1. เจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ ฯ จำนวน 1 อัตรา

ที่

ชื่อ – สกุล

1

นายอัฐพล  ปิริยะ

 

3. เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาววันฟาดีลละห์  แวเย็ง

 

ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ เพื่อรายงานตัวภายหลัง

ทั้งนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครร่วมทำงาน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 073-334-411 หรือ 08-1095-4357  เวลา  09.00 – 17.00 น.

Email : PSEPST2019@gmail.com  หรือ  hafsohwaloh2017@gmail.com