ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

155

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

ตามที่มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Case Worker จำนวน 10 อัตรานั้น   ทั้งนี้ได้มีผู้ขอทำการสละสิทธิ์จำนวน 2 ราย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมลำดับต่อมาเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Case Worker  ดังนี้

          1. นางสาววัรดะห์ สูหลง
          2. นางสาวซะห์รอ แวดะสง

สำหรับผู้มีรายชื่อดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ เพื่อรายงานตัวภายหลัง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 073-334-411 หรือ 08-1095-4357  เวลา  09.00 – 17.00 น.

Email : PSEPST2019@gmail.com  หรือ  hafsohwaloh2017@gmail.com