กิจกรรมโครงการฯพบปะคณะกรรมการคัดเลือกฯเพื่อทำความเข้าใจ

155

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น ดำเนินกิจกรรมพบปะคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับประโยชน์โครงการ (IPBs) ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด ครูสอนศาสนา ตัวแทนส่วนท้องที่และท้องถิ่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการดำเนินกิจกรรมทางโครงการได้มีกำหนดการพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ กระบวนการดำนเนินงาน ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประโยชน์โครงการ ทั้งนี้ ทางคณะกรรรมการฯได้ให้ความร่วมมือกับคณะทำงานในการตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้เหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ

ภาพบรรยากาศเวทีตำบลบูกิต อำภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ภาพบรรยากาศเวทีตำบลกะดุนุง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ภาพบรรยากาศเวทีบ้านกาโด๊ะ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพบรรยากาศเวทีบ้านปูโป๊ะ  ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส