กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย (Group interview) ในชุมชน

174

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย (Group interview) ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมเป็นการจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการฯ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำ กลุ่มกิจกรรมสตรี และกลุ่มเยาชนในพื้นที่

บรรยากาศสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มผู้นำชุมชน

 

บรรยากาศสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มสตรี

 

บรรยากาศสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มเยาวชน