แผ่นพับโครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

57

ท่านที่มีความสนใจในข้อมูลการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร แนวทางการสนับสนุนชุมชน ตลอดจนพื้นที่ดำเนินงานโครงการนำร่องโครงการ สามารถทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ ตามเอกสารแผ่นพับโครงการฯ โดยทางโ๕รงการฯได้จัดทำเผยแพร่เป็นสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษามลายู (ยาวี)

ดาวโหลดไฟล์ฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

ดาวโหลดไฟล์ฉบับมลายู (ยาวี) ได้ ที่นี่