โครงการสานพลังชุมชนฯจัดหารือแนวทางการทำงานเสริมสร้างอาชีพแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

148

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการทำงานเสริมสร้างอาชีพแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ (Individual Project Beneficiaries) ณ ห้องประชุมแพนดูล่า 2 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี (ปาร์ควิว เดิม) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 14.00 น. ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการฯ ตลอดจนคณะทำงานที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ทีม ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนที่มีความเปราะบาง

สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำและชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานของโครงการฯแก่คณะทำงานที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของคณะทำงานที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างอาชีพฯ การทำความเข้าใจร่วมกันถึงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการทำความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของทีมที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างอาชีพ ร่วมกับคณะทำงานโครงการฯในเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่การทำงานร่วมกันในการหนุนเสริมงานสนับสนุนระดับรายบุคคลในระยะต่อไป