โครงการสานพลังชุมชนฯจัดเวทีทำความเข้าใจโครงการระดับชุมชนพื้นที่ตำบลรือเสาะออก

162

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดกิจกรรมเวทีทำความเข้าใจงานสนับสนุนโครงการระดับชุมชน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ มัสยิดมัดดารีกูซซอและห์ บ้านกาโดะ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการต้อนรับจากอีหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน คณะที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านและโครงการรายบุคคล ตลอดจนชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อสนับสนุนงานโครงการในระดับชุมชน

สำหรับในกิจกรรม เจ้าหน้าที่งานโครงการเพื่อสนับสนุนงานระดับชุมชน (Facilitator) ได้อธิบายกระบวนการสนับสนุนงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน ภายใต้หลักการสำคัญในการดำเนินงานโครงการโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน การดำเนินโครงการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนการคำนึงถึงการจัดทำกิจกรรมย่อยของโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในชุมชน