โครงการสานพลังชุมชนฯ จัดเวทีคัดเลือกประเด็นโครงการะดับชุมชนบ้านปาเซปูเต๊ะ

106

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น จัดเวทีคัดเลือกโครงการสนับสนุนระดับชุมชนในพื้นที่บ้านปาเซปูเต๊ะ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บะลาเซาะปอเนาะฟัครียะฮ์อุสมานียะฮ์ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือการจัดเวที จากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนใจในการเข้าพบปะพูดคุยและหารือร่วมเพื่ออกแบบงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชน

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการคัดเลือกโครงการ การรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ชุมชนมีความสนใจ การจัดวงแลกเปลี่ยนระดับกลุ่มย่อยเพื่อค้นหาประเด็นที่มีความเป็นไปได้สำหรับชุมชน ตลอดจนการให้มีการคัดเลือกประเด็นที่ชุมชนสนใจที่สุดเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นโครงการสนับสนุนระดับชุมชน โดยชุมชนให้ความสนใจกับการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชน โดยมุ่งประเด็นการพัฒนาพื้นที่การเรียนการสอนศาสนา (ตาดีกา) มัสยิด และการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการทำรายได้ร่วมกันภายในชุมชน ทั้งนี้ ยังได้มีการคัดเลือกคณะทำงานระดับชุมชนำหรับการขับเคลื่อนงานโครงการฯ โดยมีฟาซิลิเตเตอร์เป็นผู้คอยสนับสนุนการดำเนินงานระดับชุมชน