เป้าหมาย

เพื่อเป็นการนำร่องแนวทางใหม่ในการดูแลช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของการมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกับสังคม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนากับผู้คนในระดับชุมชน มีสภาพจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้