พื้นที่ดำเนินการ

 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
นราธิวาส เจาะไอร้อง จวบ – หมู่ 7 ลูโบะเยาะ

– หมู่ 8 ไอร์ปาแย

มะรือโบออก – หมู่ 7 ปิเหล็งใต้   

– หมู่ 5 จูโวะ

บูกิต – หมู่ 14 ดารุลอีสซาน

– หมู่ 6 บาตะปาเซ

ระแงะ บองอ – หมู่ 2 ลาแป

– หมู่ 3 กูตง 

รือเสาะ รือเสาะออก – หมู่ 2  ปูโป๊ะ  

– หมู่ 4  กาโด๊ะ

ลาโล๊ะ – หมู่ 2 บูเกะนากอ 

– หมู่ 4  กุยิ

ปัตตานี สายบุรี กะดุนง – หมู่ 5 โต๊ะบาลา

– หมู่ 4 กะดุนง

ทุ่งยางแดง ปากู – หมู่ 3  เขาดิน 

– หมู่ 2 ปาเซปูเตะ

รวม 5 8 16