ที่มาและหลักการ

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น เป็นการนำร่องแนวทางใหม่ ที่หน่วยงานรัฐทำงานร่วมกันกับองค์กรประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพลังสร้างสรรค์ทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ผู้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายความมั่นคง ทั้งในระดับบุคคลและชุมชนภายใต้เกณฑ์และภายในระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ โครงการฯเป็นโครงการลักษณะนำร่อง ดำเนินงานโครงการโดยภาคประชาสังคม (มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารโลก (World Bank) ผ่านความร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินงานและกำกับทิศทางโครงการ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการระดับนโยบายในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน จาก 8 ตำบล ใน 5 อำเภอ ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส